ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ; ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ ภาคนอกเวลาราชการ(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 1-3 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 และสามารถปริ้นเอกสารใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2564
 2.มมร ส่วนกลาง : ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร ี(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2564(ด่วน)
นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 (รอบที่ 2) ที่รายงานตัวยืนยันเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถลงทะเบียน ภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยตัวเองผ่านระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมายน 2564 ปริ้นเอกสารใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และค่าลงทะเบียนเรียน ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 9 เมษายน 2564
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษา
      คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
      คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
      สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1097 -1098
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 075 809 128-9 ต่อ 204
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตสิรินธร โทรศัพท์ 034-879743, 08-1562-8006
      กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103