ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.(มมร ส่วนกลาง) ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี 3,4 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ (ทะบียนและวัดผล) ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค.61 เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า 21 ก.ค 61 นำเอกสารชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและหรือฝ่ายการเงินและบัญชีภายในวันที่ 16 ส.ค.2561 เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2561
 2.แจ้งเพื่อทราบ:การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามวัน เวลา ที่กำหนด ให้เรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ หรือ 1 สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 3.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม
กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม นักศึกษาต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนของการเปิดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษานั้นๆ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 4.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคำร้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
 5.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
กรณีขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นความประสงค์และดำเนินเรื่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนปกติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  กองบริการการศึกษา มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 091-163-8328