ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.มมร ส่วนกลาง ระดับ ป.โท - ป.เอก (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) ลงทะเบียนเรียน 1/2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2563 พร้อมปริ้นใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2563
 2.มมร ส่วนกลาง ระดับ ป.โท - ป.เอก (รหัส 63 สาขาการบริหารการศึกษา) ลงทะเบียนเรียน 1/2563(ด่วนมาก)
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รหัส 63 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.- 16 ส.ค. 2563 พร้อมปริ้นใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.- 17 ส.ค. 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2563
 3.แจ้งเพื่อทราบ:การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยอาจได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ หรือ 1 สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนล่าช้า การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 4.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม
กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม นักศึกษาต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนของการเปิดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษานั้นๆ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 5.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคำร้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษา
      คู่มือการบันทึกข้อมูลประวัติ สำหรับนักศึกษา
      คู่มือยืนยันการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
      สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1097 -1098
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 091-163-8328
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตสิรินธร โทรศัพท์ 034-879743, 08-1562-8006
      กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103