ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน19 ก.ย. 2562 0:00 น.19 ก.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันสอบปลายภาค30 ก.ย. 2562 0:00 น.3 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน14 ต.ค. 2562 0:00 น.16 พ.ย. 2562 0:00 น.
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 1 มิ.ย. 2562 7:00 น.1 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชั้นปี 11 มิ.ย. 2562 7:00 น.1 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชั้นปี 21 มิ.ย. 2562 7:00 น.1 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชั้นปี 31 มิ.ย. 2562 7:00 น.1 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชั้นปี 41 มิ.ย. 2562 7:00 น.1 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I19 ก.ย. 2562 0:00 น.19 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันหยุดเข้าพรรษา17 ก.ค. 2562 0:00 น.17 ก.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันหยุดวันอาสาฬหบูชา16 ก.ค. 2562 0:00 น.16 ก.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันหยุดวันแม่แห่งชาติ12 ส.ค. 2562 0:00 น.12 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ28 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ก.ค. 2562 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
     
    คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษา
        คู่มือการบันทึกข้อมูลประวัติ สำหรับนักศึกษา
        คู่มือยืนยันการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
     
    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
        สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1097 -1098
        งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
        งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
        งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
        งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
        งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 091-163-8328
        งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตสิรินธร โทรศัพท์ 034-879743, 08-1562-8006
        กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103